Konference profesora Paula Stradiņa 120 gadu atcerei

IMG_3828

9. septembrī Viesītes Kultūras pilī pulcējās tuvi un tāli viesi, Stradiņu kuplās dzimtas pārstāvji un interesenti, lai piedalītos atceres konferencē un dienas noslēgumā iepazītos ar P.Stradiņa piemiņas ekspozīciju Stradiņa skolā un piemiņas vietām Viesītē.

Konference iesākās ar divu izstāžu atklāšanu, kur piedalījās arī akadēmiķis Jānis Stradiņš. Izstāde “No Paula Stradiņa grāmatu plaukta” atceļojusi no Paula Stradiņa Medicīnas Vēstures muzeja, un tajā skatāmi 19. gs beigu un 20. gs sākuma izdevumi, kas piederējuši prof. J. Stradiņam. Otra izstāde – fotogrāfiju reprodukcijas “Paula Stradiņa laiks” – veidota no muzeja “Sēlija” krājuma un P.Stradiņa māsas Minnas Vitomskas ģimenes arhīva fotogrāfijām. Muzejam ļoti vērtīgi un unikāli ir Irēnas Vitomskas dāvinājumi šogad, ar kuriem varēsim iepazīstināt apmeklētājus pēc šo priekšmetu reģistrācijas un izpētes.

Konferences atklāšanā īpašs brīdis bija divu dižu mūsu novadnieku Paula Stradiņa un Arvīda Žilinska satikšanās mūzikā. Emīla Dārziņa mūzikas vidusskolas audzēkņu S.Valeres (čells) un L.Rasmaces (klavieres) izpildījumā izskanēja A.Žilinska 1982. gada augustā sacerētais skaņdarbs profesora Paula Stradiņa piemiņai “Elēģija”. Par to jāpateicas mūzikas pedagoģei Ievai Griņevičai, kas atrada šo piemirsto skaņdarbu un nodrošināja tā izpildījumu. Paldies arī par viņas dāvinātajām rozēm Stradiņa skolai vasarā, kas turpmāk būs muzeja dārza rota.

Ne mazāk emocionāla bija akadēmiķa Jāņa Stradiņa uzruna un viņa ģimenes dāvinājums Paula Stradiņa skolai – mātes Māres Stradiņas portrets (mākslinieks J.R.Tillbergs), kas līdz šim atradās akadēmiķa Jāņa Stradiņa kabinetā Latvijas Zinātņu akadēmijā. Tagad tas būs skatāms Stradiņu viesistabā Paula Stradiņa skolā Viesītē.

Jāteic, ka katrs priekšlasījums konferencē bija īpašs un tik interesants, ka laiks ritēja nemanot. Vecākā gada gājuma viesītiešiem un daudziem jo daudziem no klātesošajiem bija prieks redzēt un dzirdēt uzstājamies dr. Mārtiņu Šicu un prof. Enoku Biķi, kurus Viesītē atceras ar cieņu un pateicību. Ar saviem jaunākajiem pētījumiem un atradumiem iepazīstināja Paula Stradiņa Medicīnas vēstures muzeja speciālisti Dr. med. Rita Grāvere un Mg. philol. Mārtiņš Vesperis. Dr. med., doc. Maija Pozemkovska savu priekšlasījumu par P. Stradiņa māsu  dr. Annu Stradiņu papildināja ne tikai ar vizuālu prezentāciju, bet arī ar iespaidīgu priekšmetu, kas no Medicīnas vēstures muzeja bija deponēts tikai uz šo vienu dienu. Tas bija Annas Stradiņas albums, ko Medicīnas vēstures muzejs saņēmis dāvinājumā 1986. gadā un kurš tikai tagad kļuvis zināms, pateicoties doc. M.Pozemkovskas pētījumiem.

Detalizētu pārskatu par Viesīti gadsimtu mijā, kad te dzīvoja Pauls Stradiņš, sniedza muzeja “Sēlija” speciāliste Mg. philol. Ligita Levinska-Drozdova. Ar lielu interesi klātesošie noklausījās Viesītē pazīstamās Vecumnieku dzimtas pārstāves dr. Elgas Rēvaldes un pensionētās skolotājas Ģertrūdes Godiņas atmiņu stāstus par Paulu Stradiņu un viņa ģimeni. Dr. E. Rēvalde arī veikusi pamatīgu pētījumu par Sēlijas medicīnas vēsturi, kas savulaik publicēts “Zinātņu Akadēmijas Vēstīs”. Gan viņa, gan skolotāja Ģ. Godiņa ir no tiem cilvēkiem, kas personīgi pazina prof. P. Stradiņu un atceras šīs tikšanās.

Vienmēr prieks redzēt mūsu kaimiņu Neretas novada vēstures pētniekus. Šoreiz ar lasījumu “No tautas medicīnas līdz profesionālai medicīnai Neretas novadā” uzstājās Lidija Ozoliņa, kuras pētījumu papildināja emocionālie J. Jaunsudrabiņa muzeja “Riekstiņi” vadītājas Ilzes Līdumas lasījumi no rakstnieka darbiem.

Vēsture top šodien. Tas ko padarām, kļūst par tās daļu. Daudzviet Latvijā pazīst Allu Beļinsku, Latvijas Cistiskās fibrozes biedrības priekšsēdētāju, kas pastāstīja par savas biedrības darbu, palīdzot ģimenēm un bērniem ar šo  reto slimību.

Pēc konferences lasījumu daļas interesenti apmeklēja prof. Paula Stradiņa piemiņas ekspozīciju Stradiņa skolā un iepazinās ar vietām Viesītē, kas saistītas ar P. Stradiņa vārdu. Nolikām ziedus pie piemiņas akmens P. Stradiņa dzimtās mājas vietā, uz Paula Stradiņa vectēva Miķeļa Stradiņa māsas Ievas Stradiņas (Kupčs) kapa Vecajos kapos un pie P. Stradiņa pieminekļa.

Nu arī mūsu novadnieka prof. Paula Stradiņa atceres konference ir jau vēsture, un ceram, ka tā ierakstīsies vēstures lappusēs kā nozīmīgs un gaišs notikums izcilā mediķa piemiņai. Viesītes muzejs “Sēlija” pateicas akadēmiķim Jānim Stradiņam un Stradiņu dzimtas pārstāvjiem, visiem referentiem un konferences dalībniekiem par atsaucību un veiksmīgo sadarbību konferences sagatavošanā un norisē. Pateicība Medicīnas vēstures muzejam par atbalstu un Kultūras pils darbiniekiem par kopā būšanu, šo notikumu sagatavojot un aizvadot.

Ilma Svilāne, Viesītes muzeja “Sēlija” vadītāja

Foto: Gints Grīnbergs