Arkādija Kasinska balva -2017

 

                              ARKĀDIJA KASINSKA BALVAS

                                    KONKURSA NOLIKUMS

 

 TĒMA: Mana Sēļu zeme           

 

  1. Konkursa dalībnieki: Sēlijas novadu apvienības vispārizglītojošo skolu 5.-12. klašu skolēni. 
  2. Darbu iesniegšana:

2.1. A. Kasinska balvas pretendents iesniedz vismaz 2 savus radošos darbus vizuālajā mākslā vai pētījumu novadpētniecībā.

2.2.  Darbiem pievieno konkursa pieteikumu. Pieteikumu sagatavo un iesniedz persona (-as), kas izvirza skolēnu balvai, vai pats pretendents, sniedzot pamatojumu un īsu skolēna raksturojumu.

2.3. Pieteikumu iesniedzēji var būt priekšmetu skolotāji, audzinātāji, pulciņu vadītāji, skolēnu vecāki, kā arī pats darbu autors.

2.4. Balvas pretendents aktīvi darbojas vizuālās mākslas, lietišķās mākslas pulciņos vai citās radošās grupās, guvis atzinību konkursos, olimpiādēs, akcijās un ar mākslu un jaunradi saistītās citās aktivitātēs savā novadā, pilsētā vai valstī.

2.5. Darbus jāiesniedz līdz 2017. gada 29. aprīlim, nododot Viesītes muzejā „Sēlija” vai sūtot pa pastu. Pasta zīmogs – ne vēlāk kā 22. aprīlis.

Adrese: Viesītes muzejs „Sēlija”, Peldu iela 2, Viesīte, Viesītes nov., LV-5237

  1. Prasības iesniegtajiem darbiem:

3.1. Darbi atbilst konkursa tēmai.

3.2. Darbi tiek iesniegti kopā ar pieteikumu, kas rakstīts uz A4 lapas datordrukā.

3.3. Vizuālās mākslas darbiem jābūt ne mazākiem par A3 lapu, ar kreisajā pusē piestiprinātu paskaidrojošu tekstu: autora vārds, uzvārds, vecums, klase un skola, darba nosaukums, pamata materiāls, tehnika, izpildes gads, konsultanta vārds, uzvārds.

3.4. Darbiem jābūt gleznotiem, zīmētiem, veidotiem vai rakstītiem 2016. / 2017. mācību gada laikā.

  1. Vērtēšana un apbalvošana:

   4.1. Arkādija Kasinska balva ir profesionāla mākslinieka darbs, kas tapis biedrības „Sēlijas palete” mākslinieku plenēru „Sēlijas vasara” laikā.

4.2. Biedrība „Sēlijas palete” veido Balvas piešķiršanas komisiju 3 cilvēku sastāvā, kas 3 nedēļu laikā izvērtē darbus.

4.3. Balvas piešķiršanas komisija piešķir vienu galveno Arkādija Kasinska balvu, kā arī var piešķirt veicināšanas balvas.

4.4. Balva tiek pasniegta 2017. gada laikā.

 

Informācija par konkursu:

Viesītes muzeja „Sēlija” mājaslapā  www.muzejsselija.lv, Sēlijas novadu apvienības (Aknīstes, Ilūkstes, Jaunjelgavas, Jēkabpils, Neretas, Salas un Viesītes novada) skolu mājaslapās un izdevumā “Viesītes Novada Vēstis”.

Kontakttālrunis 27071996, e-pasts: ilma.svilane@inbox.lv

Konkursu rīko biedrība „Sēlijas palete” un Viesītes muzejs „Sēlija”.

 

Vēlam veiksmi!

 

Uzziņai

   Arkādija Kasinska balva dibināta 2008. gadā pēc biedrības ”Sēlijas palete” valdes priekšsēdētājas mākslinieces Ligitas Caunes ierosmes ar mērķi atbalstīt talantīgus un mērķtiecīgus skolēnus, veicināt viņu radošo darbību tēlotājā mākslā un ar to saistītās kultūras jomās, kā arī godināt Viesītes vidusskolas skolotāja un mākslas zinātnieka Arkādija Kasinska piemiņu.

Biedrība darbojas, lai popularizētu mākslu  sabiedrībā un daudzinātu Sēlijas vārdu. Tā apvieno ar Sēliju saistītus māksliniekus, pedagogus un kultūras darbiniekus. Viņu vidū  ir gleznotāja Džemma Skulme, akadēmiķis Jānis Stradiņš, dzejnieks, tulkotājs Guntars Godiņš un citi.