Arkādija Kasinska balva -2016

Apsveicam Balvas ieguvējas!

Arkādija Kasinska balva piešķirta divās nominācijās:

vizuālajā mākslā – Rites pamatskolas šī gada absolventei Veronikai Geroimovai;

kultūrvēsturē – Neretas Jāņa Jaunsudrabiņa vidusskolas absolventei Aijai Andersonei.

Konkursam darbus iesūtījuši:
1.Ilūkstes novada Eglaines pamatskolas 7.klases skolniece Diāna Žuromska
2.Viesītes novada Rites pamatskolas 9.klases skolniece Veronika Geroimova
3. Viesītes vidusskolas 5.a klases skolniece Krista Dzikoviča
4. Viesītes vidusskolas 5.b klases skolniece Lana Aļohno
5. Neretas Jāņa Jaunsudrabiņa vidusskolas 12.klases skolniece Aija Andersone
6. Viesītes vidusskolas 12.klases skolniece Kristiāna Lisecka

        

 

VIZUĀLĀS MĀKSLAS KONKURSA

    PAR ARKĀDIJA KASINSKA BALVU -2016

   NOLIKUMS

        TĒMA: Sēlijas daba, cilvēki un notikumi

          1.Konkursa dalībnieki: Sēlijas novadu apvienības vispārizglītojošo skolu 5.-12.klašu skolēni. 

          2.Darbu iesniegšana:

2.1. A.Kasinska balvas pretendents iesniedz 1 -2 savus radošos darbus vizuālajā mākslā vai pētījumu novadpētniecībā.

2.2. Darbiem pievieno konkursa pieteikumu. Pieteikumu sagatavo un iesniedz persona (-as), kas izvirza skolēnu balvai, vai pats pretendents, sniedzot pamatojumu un īsu skolēna raksturojumu.

2.3. Pieteikumu iesniedzēji var būt priekšmetu skolotāji, audzinātāji, pulciņu vadītāji, skolēnu vecāki, kā arī pats darbu autors.

2.3.Balvas pretendents aktīvi darbojas vizuālās mākslas, lietišķās mākslas pulciņos vai citās radošās grupās, guvis atzinību konkursos, olimpiādēs, akcijās un ar mākslu un jaunradi saistītās citās aktivitātēs savā novadā, pilsētā vai valstī.

2.4.Darbus jāiesniedz līdz 2016.gada 30.aprīlim , nododot Viesītes muzejā „Sēlija” vai sūtot pa pastu. Pasta zīmogs – ne vēlāk kā 23.aprīlis.

Adrese: Viesītes muzejs „Sēlija”, Peldu iela 2, Viesīte, Viesītes nov., LV-5237.

          3.Prasības iesniegtajiem darbiem:

3.1.Darbi atbilst konkursa tēmai.

3.2.Darbi tiek iesniegti kopā ar pieteikumu, kas rakstīts uz A4 lapas datordrukā.

3.3.Vizuālās mākslas darbiem jābūt ne mazākiem par A3 lapu, ar kreisajā pusē piestiprinātu paskaidrojošu tekstu: autora vārds, uzvārds, vecums, klase un skola, darba nosaukums, pamata materiāls, tehnika, izpildes gads, konsultanta vārds, uzvārds.

3.4.Darbiem jābūt gleznotiem, zīmētiem vai rakstītiem 2015./16.mācību gada laikā.

          4.Vērtēšana un apbalvošana:

4.1. Arkādija Kasinska balva ir profesionāla mākslinieka darbs, kas tapis biedrības „Sēlijas

     palete” mākslinieku plenēru „Sēlijas vasara” laikā.

4.2.Biedrība „Sēlijas palete” veido Balvas piešķiršanas komisiju 5 cilvēku sastāvā, kas 3 nedēļu laikā izvērtē darbus.

4.3.Balvas piešķiršanas komisija piešķir vienu galveno Arkādija Kasinska balvu, kā arī var piešķirt veicināšanas balvas.

4.4. Balva tiek pasniegta mācību gada noslēgumā.

Informācija par konkursu

Viesītes muzeja „Sēlija” mājaslapā  www.muzejsselija.lv , Sēlijas novadu apvienības (Aknīstes, Ilūkstes, Jaunjelgavas, Jēkabpils, Neretas, Salas un Viesītes novada) skolu mājaslapās.

Kontakttālrunis 27071996 vai 29116334, e-pasts: viesitesmuzejsselija@inbox.lv

 

Uzziņai

   Arkādija Kasinska balva dibināta 2008.gadā pēc biedrības ”Sēlijas palete” valdes priekšsēdētājas mākslinieces Ligitas Caunes ierosmes ar mērķi veicināt skolēnu radošo darbību tēlotājā mākslā, ar to saistītās kultūras jomās, godināt Viesītes vidusskolas skolotāja un mākslas zinātnieka Arkādija Kasinska piemiņu.

Viens no biedrības mērķiem ir mākslas popularizēšana sabiedrībā, radošu, talantīgu un mērķtiecīgu skolēnu apzināšana un atbalstīšana.

Konkursu rīko biedrība „Sēlijas palete” un Viesītes muzejs „Sēlija”.

Biedrība „Sēlijas palete” apvieno ar Sēliju saistītus māksliniekus, pedagogus un kultūras

darbiniekus.Viņu vidū  ir gleznotāja Džemma Skulme, akadēmiķis Jānis Stradiņš, dzejnieks,

tulkotājs Guntars Godiņš un citi.

  Vēlam veiksmi!