Arkādija Kasinska balva -2015

Arkādija Kasinska balvu-2015 iegūst Neretas Jāņa Jaunsudrabiņa vidusskolas 12. klases skolnieks Dāvis Gorbačovs par jaunrades darbu “Viena diena Dienvidsusējas krastos”.

Pedagogs Egija Apiņa.

Balva -mākslinieces Ligitas Caunes glezna "Rīts pie ezera", 2015.

Balva -mākslinieces Ligitas Caunes glezna “Rīts pie ezera”, 2015.

Skolas mācību gada noslēguma pasākums, kurā tika pasniegta arī A.Kasinska balva.

 

 

 Ar saņemto balvu - Dāvis Gorbačovs.

Ar saņemto balvu – Dāvis Gorbačovs.

 

 

 

 

 

 

„Arkādija Kasinska balva -2015”

RADOŠO DARBU KONKURSA

                                               NOLIKUMS

     

Moto: „Guļ mana dzimtene diendusā.. zilsaulainiem debešu palagiem.”                                                                                                              /Rainis/

1.Konkursa dalībnieki: Sēlijas novadu apvienības vispārizglītojošo skolu 5.-12.klašu skolēni.

2.Darbu iesniegšana:
2.1. A.Kasinska balvas pretendents iesniedz vismaz vienu savu radošo darbu vizuālajā mākslā vai vienu radošo darbu literatūrā, vai pētījumu novadpētniecībā.
2.2. Darbiem pievieno konkursa pieteikumu. Pieteikumu sagatavo un iesniedz persona (-as), kas izvirza skolēnu balvai, vai pats pretendents, sniedzot pamatojumu un īsu skolēna raksturojumu.
2.3. Pieteikumu iesniedzēji var būt priekšmetu skolotāji, audzinātāji, pulciņu vadītāji, skolēnu vecāki, kā arī pats darbu autors.
2.3.Balvas pretendents aktīvi darbojas vizuālās mākslas, lietišķās mākslas pulciņos vai citās radošās grupās, guvis atzinību konkursos, olimpiādēs, akcijās un ar mākslu un jaunradi saistītās citās aktivitātēs savā novadā, pilsētā vai valstī.
2.4.Darbus jāiesniedz līdz 2015.gada 30.aprīlim , nododot Viesītes muzejā „Sēlija” vai sūtot pa pastu. Pasta zīmogs- ne vēlāk kā 23.aprīlis.
Adrese: Viesītes muzejs „Sēlija”, Peldu iela 2, Viesīte, Viesītes nov., LV-5237.

3.Prasības iesniegtajiem darbiem:
3.1.Darbi atbilst konkursa tēmai.
3.2.Darbi tiek iesniegti kopā ar pieteikumu, kas rakstīts uz A4 lapas datordrukā.
3.3.Vizuālās mākslas darbiem jābūt ne mazākiem par A3 lapu, ar kreisajā pusē piestiprinātu paskaidrojošu tekstu: autora vārds, uzvārds, vecums, klase un skola, darba nosaukums, pamata materiāls, tehnika, izpildes gads, konsultanta vārds, uzvārds.
3.4.Darbiem jābūt gleznotiem, zīmētiem vai rakstītiem 2014./15.mācību gada laikā.

4.Vērtēšana un apbalvošana:
4.1. Arkādija Kasinska balva ir profesionāla mākslinieka darbs, kas tapis biedrības „Sēlijas palete” mākslinieku plenēru „Sēlijas vasara” laikā.
4.2.Biedrība „Sēlijas palete” veido Balvas piešķiršanas komisiju 5 cilvēku sastāvā, kas 3 nedēļu laikā izvērtē darbus.
4.3.Balvas piešķiršanas komisija piešķir vienu galveno Arkādija Kasinska balvu, kā arī var piešķirt veicināšanas balvas.
4.4. Balva tiek pasniegta mācību gada noslēgumā skolas Pēdējā zvana dienā.

Informācija par konkursu:

Viesītes muzeja „Sēlija” mājaslapā www.muzejsselija.lv , Sēlijas novadu apvienības (Aknīstes, Ilūkstes, Jaunjelgavas, Jēkabpils, Neretas, Salas un Viesītes novada) skolu mājaslapās.
Kontakttālrunis 27071996 vai 29116334, e-pasts: ilma.svilane@inbox.lv.

Uzziņai.

Arkādija Kasinska balva dibināta 2008.gadā pēc biedrības ”Sēlijas palete” valdes priekšsēdētājas mākslinieces Ligitas Caunes ierosmes ar mērķi veicināt skolēnu radošo darbību tēlotājā mākslā, ar to saistītās kultūras jomās, godināt Viesītes vidusskolas skolotāja un mākslas zinātnieka Arkādija Kasinska piemiņu. Viens no biedrības mērķiem ir mākslas popularizēšana sabiedrībā, radošu, talantīgu un mērķtiecīgu skolēnu apzināšana un atbalstīšana.
Konkursu rīko biedrība „Sēlijas palete” un Viesītes muzejs „Sēlija”.
Biedrība „Sēlijas palete” apvieno ar Sēliju saistītus māksliniekus, pedagogus un kultūras darbiniekus. Viņu vidū ir gleznotāja Džemma Skulme, akadēmiķis Jānis Stradiņš, dzejnieks, tulkotājs Guntars Godiņš un citi.

Vēlam veiksmi!